สำนักสงฆ์ปัญจบูรพาจารย์ ขอโมทนาบุญกับญาติโยม ลูกศิษย์ ลูกหาทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ที่ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างวัด "ปัญจบูรพาจารย์"

1. คุณสุรพิณ ภัทรวิกรม และครอบครัวคุณสมบัติ แซ่เซี๊ยะ
2. พ่อเหมือน อินหมื่นไวย
3. คุณอัศวิน,คุณอนงค์ศรี ศรีสวัสดิ์
4. คุณจันทรา เงาศรี และครอบครัว
5. ธนวัฒน์ ลาดลา และครอบครัว
6. คุณกล่อม ศิริรัตน์เรืองสุข และครอบครัว
7. คุณศิศนวภา การะหงษ์ และครอบครัว
8. คุณทองอยู่, คุณสมบูรณ์ และครอบครัว
9. คุณสุกัญญา เพ็ชรหลิม
10. คุณจันทรา เงาะศรี และครอบครัว
11. คุณธนวัฒน์ และครอบครัว ลาดลา
12. คุณกล่อม ศิริรัตน์เรืองสุข พร้อมครอบครัว
13. ศิศนวภา การะหงษ์ พร้อมครอบครัว
14. คุณนัฐพาต, คุณรัชกรณ์ บัวประเสริฐ และครอบครัว
15. คุณมนัส, คุณศุภลักษณ์ บัวประเสริฐ
16. คุณสมทิพย์ วิรัชวัฒนะ
17. คุณณัฐนันท์ เทพสมรส
18. คุณณัชชา, ด.ช.กานต์ชนก องอาจและครอบครัว
19. คุณน้อย แพงศรีรักษา
20. คุณมณีนุช โอชารส
21. คณบุญธรรม อรกูล
22. คุณมาลา,คุณสันติ สิงห์รัตน์
23. คุณชรัญญา, ด.ญ.เมธาวี ไชยสุข
24. คุณขนิษฐา ช.ทรัพย์สาร และครอบครัว
25. คุณวันชัย พุ่มแพร และครอบครัว
26. คุณสุกัญญา ศรีบุตรดี, คุณกิติศักดิ์, ด.ช.สริริชญ์ เพชรกลาง
27. คุณสุชาติ, ด.ญ.ภัทรพร จำปางาม,คุณบุษยา เนตรพล
28. คุณณภิตา สุขเกษม พร้อมครอบครัว และคณะ
29. คุณพรชัย, คุณธัญมน วิสุพงษ์ และครอบครัว
30. โยมแม่อ่อนตา รัตนกูล และครอบครัว
31. คุณกัญปกรณ์, คุณธัญญรัตน์ ผิวสะอาด และครอบครัว
32. คุณกมลรส ภูผาจง,คุณเขมกานต์ นภาสิทธิเดช
33. คุณจักรพรรดิ์ เพชรรักษ์
34. คุณสุชิน,ชณิตภัทร,นัชชาภัทร,สุรัชฎา ชีวะกานนนท์
35. ร้านไม้กวาดไท (การค้า) พฤกษา 9
36. คุณสกุล พราหมคลาง
37. รต.ชลมารค สุธรรมพันธ์
38. ภัทรวุธ เกษมศิลป์, ปิยนันท์ มั่นคง
39. คุณประพันธ์, คุณศักดิ์ชาย, ด.ญ.ศริดา กลับเจริญ
40. คุณสถิตย์, คุณสุนันทา, คุณจักราวุฒิ ไชยศิริ
41. สมาชิกทุกท่าน ซอย 49 บ้านพฤกษา 9
42. คุณศิริพงษ์,คุณอุไรวรรณ พรหมเวียง
43. คุณอารีย์ถาวรณ์
44. คุณซ่อนกลิ่น สงวนเนตร
45. คุณศตวรรณ โป๊ะบุญมา,พท.กรวุฒิ จันทร์เสงี่ยม
46. คุณศศินวภา การะหงษ์ และครอบครัว
47. ด.ช.ปรัชญ์ ช้างชู และเพื่อน
48. คุณอุทิศ พลไธสงค์ และครอบครัว
49. คุณรุ่งเสน่ห์,ดา ประกอบ และครอบครัว
50. คุณอัจฉรา ไหลเจริญรวย และครอบครัว และเพื่อนๆ
51. คุณวิเชียร, คุณสหัต,คุณลัดดาวรรณ และครอบครัว
52. คุณวรารักษ์ ผ่องแผ้ว และครอบครัว
53. คุณคำมวน สุมารัตน์
54. คุณบริบูรณ์, คุณสมร พุกจินดา และครอบครัว
55. คุณแม่สันทัด มอนกะโทก
56. คุณตาวิเชียร คุณยายละเอียด
57. ป้าฉีม งามสมกลิ่น และครอบครัว
58. แม่ชุติมา ฝ่ายสงฆ์ และครอบครัว
59. คุณล้วน, คุณสมบูรณ์ พลนิการ และครอบครัว
60. คุณปรีชา, คุณสมหวัง, คุณแคทรียา,คุณปิยะ บุตรตะภา
61. คุณทองดี,คุณกลม,คุณอนุรักษ์ วลารักษ์ เทียงอวน
62. คุณสมหมาย นามวงษา
63. คุณวิมาลย์ กิจนุกรณ์
64. คุณปุ่น เดชพร
65. คุณบิน โงนสันเทียะ และครอบครัว
66. คุณเก้ายอด ,คุณวันนา
67. คุณไชยภร, คุณพรทิพย์ ภู่เงิน
68. คุณสุมาลี พุทธรัสสุ
69. คุณตาเบริด์
70. คุณไพทูรย์, คุณยุภา, ด.ญ.แพรพลอย พะนะสารา
71. คุณกฤษดา, คุณพรสวรรค์, คุณนาภาภัทร คุณสมบูรณ์
72. คุณสมชาย,คุณอึ่ม พร้อมครอบครัวไกรประวัต
73. นาวาอากาศตรี ประเสริฐ,คุณกาญจนา แก้วหิรัญ
74. คุณปรียะ พลหนุ่ย
75. คุณสุรินยา พลหนุ่ย
76. คุณป้านงค์ศรี วาดทอง และครอบครัว
77. คุณสุวรรณ วันร้อง และครอบครัว

ในโอกาสนี้ สำนักสงฆ์ปัญจบูรพาจารย์ ขอโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างวัด ในครั้งนี้ด้วย