สำหรับผู้ที่ก่อตั้งวัดป่าห้าพระองค์ผ่ายสงฆ์ คือ พระณเชษฐพงษ์ สิริวํโส

ส่วนที่เป็นฝ่ายฆราวาสประกอบไปด้วย

1) นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)
2) นายชาญ พวงเพ็ชร์ (นายก อ.บ.จ.ปทุมธานี)
3) นางประเทือง วงษ์แจ้ง (สจ.อำเภอคลองหลวง)
4) นายวิระศักดิ์ ฮาดดา (นายก อบต.คลองสาม)
5) อุบาสก-อุบาสิกา ทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ