วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเมภันเต

วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเมภันเต

วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเมภันเต